بازرگانان

شناخت بازارهای هدف در سطح بین‌­المللی و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات تجارت بین­‌الملل، قوانین گمرکی، بیمه، حمل­‌و­نقل و مبادلات بانکی همگی از ملزومات موفقیت در بازرگانی است. به منظور پاسخگویی به این نیاز، «واحد مطالعات بازار» با کادری متشکل از دانش آموختگان توانمند و متعهد آماده ارائه خدمت به این گروه از فعالان اقتصادی است.