ساختار سازمانی

علیرضا بختیاری

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

پست سازمانی: بنیان‌گذار و مدیر مسئول

 

 


احمد دوست حسینی

 میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی: مهندسی برق و الکترونیک

پست سازمانی: مشاور عالی مدیر مسوول در امور پژوهشی و مطالعات بازار


 


موسی غنی‌نژادی اهری

میزان تحصیلات: دکتری، دانشگاه پاریس1 پانتئون – سوربن

رشته تحصیلی: اقتصاد توسعه

پست سازمانی: ناظر عالی

 

 


سمیه مردانه

میزان تحصیلات: دکتری، دانشگاه لستر

رشته تحصیلی: اقتصاد پولی و اقتصاد نفت

پست سازمانی: مدیر

 

 


پویا جبل‌عاملی

میزان تحصیلات: دکتری، دانشگاه لستر

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی-اقتصاد سنجی

پست سازمانی: مشاور

 

 


 سیاب ممی‌پور

میزان تحصیلات: دکتری-دانشگاه تبریز

رشته تحصیلی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد منابع

پست سازمانی: پژوهشگر

  

 


سیاوش محمدپور

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

رشته تحصیلی: اقتصاد سنجی و اقتصاد پولی

پست سازمانی: معاون و پژوهشگر

 

 


آرین آقابیگی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس، دانشگاه لستر

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

پست سازمانی: مسوول امور اجرایی و پژوهشگر

   

 


امیر کامگار

میزان تحصیلات: فوق لیسانس، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

رشته تحصیلی: مطالعات ترجمه (زبان انگلیسی)

پست سازمانی: مسوول بخش انگلیسی

 

  


علی رئوفی

 میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

رشته تحصیلی: اقتصاد مالی، اقتصادسنجی

پست سازمانی: مسوول گروه پژوهشی

  

 


 مجتبی شریفی شیفته

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

رشته تحصیلی: اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد بخش عمومی

پست سازمانی: مسوول گروه آمار و پژوهشگر

  


امیر شاملویی

 میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

رشته تحصیلی: اقتصاد پولی و اقتصادسنجی

پست سازمانی: پژوهشگر

   

 


عطیه خوزانی

 میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

پست سازمانی: کارشناس آمار

   

 


حسن طالبی

 میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

پست سازمانی: کارشناس آمار

  

 


لیلا لامعی

 میزان تحصیلات: فوق دیپلم، دانشگاه شریعتی

رشته تحصیلی: معماری

پست سازمانی: مسوول دفتر