سرمایه گذاران

سرمایه­‌گذاران نیازمند مشاورانی هستند که آنها را از فرصت­ها و چالش­های موجود و احتمالیِ پیشِ روی سرمایه­‌گذاری چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان مطلع سازند. «واحد مطالعات بازار» در صدد است در حد امکان نیازهای تحلیلی سرمایه­‌گذاران را پاسخ داده و فرصت­های بهینه سرمایه­‌گذاری را شناسایی و معرفی کند.