اقتصاد کلان

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت اقتصادی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت اقتصادی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولید کننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولید کننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولید کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت محصولات صادراتی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت محصولات صادراتی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت محصولات صادراتی (سالانه)

1/10/1393
رایگاندانلود

بازار ارز

قیمت دلار در بازار آزاد (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت دلار در بازار آزاد (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت دلار در بازار آزاد (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت دلار در بازار آزاد (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت یورو در بازار آزاد (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت یورو در بازار آزاد (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت یورو در بازار آزاد (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت یورو در بازار آزاد (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت پوند در بازار آزاد (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت پوند در بازار آزاد (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت پوند در بازار آزاد (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت پوند در بازار آزاد (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

بازار طلا

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه نیم بهار آزادی (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه نیم بهار آزادی (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه نیم بهار آزادی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه نیم بهار آزادی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه ربع بهار آزادی (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه ربع بهار آزادی (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه ربع بهار آزادی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت سکه ربع بهار آزادی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (روزانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

مسکن

قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در 32 شهر منتخب ایران (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کرایه مسکن اجاره ای (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کرایه مسکن اجاره ای (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

ترکیه

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

عربستان

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

کویت

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قطر

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

امارات متحده عربی

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

عراق

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

ایالات متحده آمریکا

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی حقیقی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

تولید ناخالص داخلی حقیقی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

اشتغال و بیکاری

اشتغال (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

اشتغال (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

اشتغال (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی

حجم نقدینگی (هفتگی)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص های قیمتی

شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص بهای تولیدکننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص بهای تولیدکننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص بهای تولیدکننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص خرید مدیران (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص خرید مدیران (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص خرید مدیران (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

سایر

شاخص S&P (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

تعداد ساختمان‌های شروع شده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

تعداد ساختمان‌های شروع شده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

تعداد ساختمان‌های شروع شده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

بریتانیا

تولید ناخالص داخلی حقیقی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

تولید ناخالص داخلی حقیقی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ مشارکت (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولیدکننده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص خرید مدیران (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

تعداد کل ساختمان‌های شروع شده (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص تولید صنعتی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

آلمان

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

فرانسه

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

ایتالیا

تولید ناخالص داخلی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

چین

تولید ناخالص داخلی حقیقی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

ژاپن

تولید ناخالص داخلی حقیقی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

نرخ بیکاری (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

حجم نقدینگی (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف‌کننده (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

جهان

شاخص فلاکت

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کیفیت زندگی

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص آلودگی

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت ملک به نسبت درآمد

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص قیمت مصرف کننده

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص امنیت

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص کیفیت آب و هوا

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص بهداشت و درمان

1/10/1394
رایگاندانلود

شاخص مدت زمان ترافیک رفت و آمد

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت کالاها

قیمت نفت خام برنت (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت نفت خام برنت (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت نفت خام برنت (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت نفت خام وست تگزاس (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت نفت خام وست تگزاس (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت نفت خام وست تگزاس (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت هر انس طلا (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت هر انس طلا (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت هر انس طلا (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت جهانی گندم (ماهانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت جهانی گندم (فصلی)

1/10/1394
رایگاندانلود

قیمت جهانی گندم (سالانه)

1/10/1394
رایگاندانلود

درباره گزارش های DMSU

اقتصاددانان و فعالان بازارهای مالی همواره به دنبال ارائه پیش بینی های دقیق از بازارهای مالی هستند. اما به دلیل ماهیت بازارهای مالی و به این خاطر که اطلاعات به سرعت در این بازارها منتشر شده و اکثر فعالان بازار از تمامی منابع اطلاعاتی استفاده می کنند، پیش بینی در این بازارها همواره با مشکلات جدی و متعددی روبه‌رو بوده است؛ از این رو طی چند دهه اخیر، اقتصاددانان در تلاش برای ایجاد روش های پیش بینی پیشرفته تر و دقیق تر برای نرخ ارز و سایر متغیرهای مالی بوده و هستند.     

بیشتر بخوانید

خدمات DMSU

«واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» به عنوان یک مرکز پژوهشی، به ارائه محصولات و خدمات زیر می‌پردازد:
 

 •   تهیه بولتن‌های تخصصی بازارهای دارایی (ارز، مسکن، سهام، طلا، و از این قبیل) در تواترهای هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله
 •   تهیه بولتن‌های تخصصی صنایع (در زمینه‌هایی مانند بیمه و بانکداری، حمل و نقل، و صنایع خودرو، غذایی، فلزات اساسی، معدن و از این قبیل) حسب نیاز بازار
 •   تهیه گزارش‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، و کسب و کار حسب سفارش (به دو زبان فارسی و انگلیسی)
 •   جلسات مشاوره اختصاصی با مدیران شرکت‌های داخلی و خارجی

بیشتر بخوانید

تماس با DMSU

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شهید گاگیک طومانیان (شعاع سابق)، ضلع شمال غربی، شماره 108، طبقه سوم جنوبی، واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

 

کدپستی: 1586947815

تلفن: 42710301-021

نمابر: 42710302-021

 

ایمیل:     research-center@den.ir